Представяне

Академия „Наистина жестов език“ е съвместно социално предприятие на фондация „Заслушай се“, фондация „Взаимно“ и Младежката организация на глухите активисти – МОГА, и е създадена с цел осигуряването на модерни обучителни и преводачески дейности на български жестов език. Дружеството е вписано в Регистъра на социалните предприятия на Министерството на труда и социалната политика.

Ние провеждаме езикови курсове по български жестов език подходящи за всички, включително педагози и родители на глухи деца. Предлагаме автентичен подход на преподаване, следвайки общоевропейската референтна езикова рамка за изучаване на езици. Мисията ни е да покажем един иновативен за България подход на преподаване на жестов език, в основата на който стоят естествените носители на българския жестов език – глухите обучители.

От 2022 г. академия „Наистина жестов език“ е лицензиран Център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия No. 2022121602 за професия “Преводач от и на български жестов език” по специалност “Български жестов език”.

Академията е и одобрена като обучителна организация от Министерството на образованието и науката за провеждане на обучения на специалисти в образователната система по теми, свързани с българския жестов език и глухата общност.

Академия “Наистина жестов език” предоставя възможности и за Стажанти по жестов език за настоящи студенти по жестов език, специална педагогика, логопедия и слухово-речева рехабилитация.

„Наистина жестов език“ ООД притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 с номер 1710BGR249Q.